Prekių pirkimo taisyklės

Prekių pirkimo taisyklės

Prekių pirkimo taisyklės

TAISYKLĖS

Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje https://www.kaunobalduisparduotuve.lt/lt taisyklės;

Pardavėjo rekvizitai: AB "Kauno baldai", buveinės adresas Drobės g. 66, LT-45181 Kaunas, juridinio asmens kodas 133513698;

Daugiau informacijos apie pardavėją: www.kaunobaldai.lt ;

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios Taisyklės sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų ir Pardavėjo teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę ir kitas su prekių pirkimu - pardavimu Elektroninėje parduotuvėje susijusias taisykles.

1.2. Pirkėjas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį ir pradėdamas pildyti užsakymo formą bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui patvirtinus Taisykles, jos tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

1.3. Šių Taisyklių sudedamoji dalis yra Elektroninėje parduotuvėje paskelbti prekių Pristatymo ir Grąžinimo aprašymai, su kuriais Pirkėjas turėtų susipažinti prieš sudarant Sutartį.

1.4. Taisyklės nustato Elektroninės parduotuvės prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, atsiskaitymo už prekes tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.5. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės Parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios Užsakymo pateikimo metu. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, kad pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. Paskutinį kartą šios Taisyklės buvo atnaujintos 2023 m. kovo 3 d.

1.7. Pirkėjui rekomenduojama atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms ir pažymima, kad Taisyklės ir bet kokios Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos tik nacionaline kalba.

2. Sutarties sudarymas

2.1. Sutartys Elektroninėje parduotuvėje sudaromos elektronine forma. Pardavėjas, sudarydamas Sutartis su Pirkėjais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nuotolines sutartis.

2.2. Pirkti Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie turi teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis; juridiniai asmenys ir jų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje.

2.3. Pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis Elektronine parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis Elektronine parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

2.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, Elektroninėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir kitus reikalingus duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs bei patvirtinęs savo sutikimą su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą” ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia Pirkėjo pateikto užsakymo patvirtinimą, su jame nurodytomis prekėmis, tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.

2.5. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai atsisakyti Sutarties ir grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus arba pratęsti Pardavėjo pareigų pagal Sutartį vykdymo terminus, jeigu dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių ir/ ar dėl techninių klaidų (kliūčių) ir/ ar trečiųjų asmenų veiksmų Pardavėjas protingomis ir jam prieinamomis priemonėmis neturi galimybės įvykdyti Sutarties. Pardavėjas tokiais atvejais įsipareigoja apie susidariusią situaciją informuoti Pirkėją ir ieškoti abi šalis tenkinančių Sutarties vykdymo būdų.

3. Prekės ir jų kainos

3.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

3.2. Prekėms taikoma Užsakymo metu galiojusi prekių kaina. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje gali skirtis nuo prekių kainų Pardavėjo fizinėse parduotuvėse.

3.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą ir kainą Elektroninėje parduotuvėje. Šie pakeitimai neturės įtakos jau patvirtinto Užsakymo įvykdymui.

3.4. Kiekvienos parduodamos prekės kaina pateikta Eurais ir nurodyta elektroninėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo Užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie Užsakymo patvirtinimą.

3.5. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

3.6. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis. Baldų atvežimo paslaugos nėra teikiamos,

3.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti Sutarties ir neturi pareigos pristatyti užsakytų prekių šiais atvejais: prekių kaina arba kokybė Elektroninėje parduotuvėje buvo rodoma neteisingai arba galutinė pirkimo kaina pirkinių krepšelyje buvo rodoma neteisingai dėl sistemos klaidos, taip pat kitais Taisyklėse numatytais atvejais. Sužinojęs apie klaidą, Pardavėjas nedelsdamas išsiųs Pirkėjui pranešimą ir Pirkėjas turės teisę nedelsiant atgauti sumokėtą kainą, naudojant tokias pačias mokėjimo priemones, kokias Pirkėjas naudojo pradinei transakcijai. Pirkėjas gali nusipirkti tas pačias prekes už ištaisytą kainą, nurodytą tokiame pranešime, išsirinktas prekes įsidėdamas į naują pirkinių krepšelį. Pardavėjas neturi pareigos suteikti Pirkėjui jokių papildomų kompensacijų už žalą, kurią Pirkėjas gali patirti dėl tokių sutarties atsisakymų.

4. Atsiskaitymas už prekes

4.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų:

4.1.1. naudodamasis elektroninės bankininkystės paslaugomis;

4.2. Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

4.3. Pirkėjas turi apmokėti už prekes Sutarties sudarymo metu. Pirkėjui neatsiskaičius už prekes Sutarties sudarymo metu, laikoma, kad Sutartis nėra sudaryta.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių paslaugų apmokėjimui, tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant mokėjimo pavedimą (pvz. Neteisingo sąskaitos numerio nurodymo / įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

5. Prekių pristatymas

5.1. Baldų pristatymo paslaugos nėra teikiamos.

6. Nuotolinės sutarties atsisakymo teisė ir prekių grąžinimas

6.1. Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas yra laikomas vartotoju, t. y. Fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis, turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti Sutarties, pranešdamas apie tai raštu arba skambučiu Pardavėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. Pirkėjo pranešimas apie Sutarties atsisakymą turi būti pateiktas elektroniniu paštu isparduotuve@kaunobaldai.lt. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas informuotų Pardavėją apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui, o Pardavėjas suteikia Pirkėjui patvirtinimą dėl sutarties atsisakymo gavimo. Prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita Pardavėjo buveinėje. Pirkėjas privalo išsiųsti ir/ ar pristatyti Pardavėjui grąžinamas prekes per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo momento. Pardavėjas, gavęs šiame Taisyklių punkte nurodytą raštišką arba žodinį Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

6.2. Pirkėjams, kurie yra juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys - verslininkai, teisė nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti nuotolinės Sutarties nėra taikoma, tad šių Pirkėjų atžvilgiu kokybiškos ir Užsakymą atitinkančios prekės nėra grąžinamos ir nėra keičiamos.

6.3. Atsisakius Sutarties, grąžinama prekė turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.3.1. prekė negali būti naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;

6.3.2. prekė turi būti pateikta saugioje pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

6.4. Grąžinamas prekes Pirkėjas turi atiduoti iš anksto suderinus laiką telefonu +37061683211;

6.5. Kartu su grąžinama preke Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui laisvos formos prašymą dėl prekės grąžinimo (jame nurodydamas savo banko sąskaitą, į kurią turi būti pervesti pinigai už grąžinamą prekę. Pažymėtina, kad grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui atsižvelgiant į Civilinio kodekso 6.22811 str. 6 d.;

7. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

7.1. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis.

7.2. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo.

7.3. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

7.4. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes, Pirkėjas garantiniu terminu gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

7.4.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

7.4.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

7.4.3. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties.

7.5. Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą kainą. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.

7.6. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas ir prekių pakeitimo metu galiojančias prekių kainas.

7.7. Prekės grąžinamos Pirkėjo laisvos formos prašymu, kuris pateikiamas Pardavėjui Taisyklėse nurodytu elektroniniu paštu. Pateikiamame prašyme nurodoma priežastis (prekės kokybės trūkumas), dėl kurios įsigyta prekė netenkina Pirkėjo. Prie prašymo pridedamas prekės pirkimą–pardavimą iš Pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

8. Kokybiškų prekių grąžinimo taisyklės

8.1. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas remiantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo".

8.2. Ketinant grąžinti prekę (-es) 8.1. Taisyklių punkte nustatytomis sąlygomis, Pirkėjas turi vadovautis 6 šių Taisyklių punkte išvardintomis sąlygomis ir nuorodomis.

 8.3. Pradelsus nustatytą 14 dienų sutarties nutraukimo ir prekių gražinimo terminą, kokybiškų prekių gražinimo sąlygos yra apibrėžtos 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo" 17 ir 25 punktuose.

9. Asmens duomenų tvarkymas

9.1. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

9.2. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

9.3. Daugiau informacijos apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą galima rasti Pardavėjo Privatumo politikoje.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Pardavėjas turi teisę laikinai ar neterminuotai sustabdyti (nutraukti) Elektroninės parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Pirkėjo.

10.2. Komentuodamas ar siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas atsako, kad bet kokia jo pateikta informacija yra teisinga, tiksli ar kitaip neklaidinanti, nepažeidžianti trečiųjų asmenų teisių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Komentuodamas ir siųsdamas rekomendaciją Pirkėjas prisiima atsakomybę už savo veiksmus.

10.4. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo.

10.5. Pardavėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus Pirkėjui siunčia jo registracijos formoje arba pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

10.6. Pirkėjas visus bet kurio pobūdžio pranešimus, užklausas, skundus ir pan. siunčia Pardavėjo Elektroninės parduotuvės elektroninio pašto adresu isparduotuve@kaunobaldai.lt ; Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją ir Pardavėjo veiklos adresu Drobės g.66, LT-45181 Kaunas, Lietuva.

10.7. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytai prekių pirkimo – pardavimo Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.

10.8. Visi Pirkėjo ir Pardavėjo nesutarimai, kilę iš prekių pirkimo – pardavimo Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami šalių derybų būdu. Nepavykus susitarti, Jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos vartotojų teisių apsaugos tarnybą Lietuvoje dėl pagalbos sprendžiant vartotojų ginčus neteismine tvarka. „Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).“


Mūsų svetainėje naudojami tik būtinieji slapukai, jie yra būtini, kad ši svetainė galėtų veikti. Slapukų politika

Supratau